ANT i skolan

ANT står för Alkohol, Narkotika och Tobak, och brukar användas som benämning på de kampanjer och den undervisning som bedrivs i skolor runt om i landet för att informera eleverna om dessa droger och dess effekter. Den exakta benämningen har varierat genom historien beroende på vad som har varit aktuellt. Tidigare ingick till exempel sniffning i förkortningen, som då var SANT. Numera använder man ibland förkortningen ANDT, där dopning tillkommit.

Att landets skolor ska förebygga elevernas användande av alkohol, narkotika och tobak finns inskrivet i flera av Sveriges styrdokument, till exempel Folkhälsopropositionen och Regeringens åtgärdsprogram. Man vill verka för att barn ska få en helt alkoholfri uppväxt och börja dricka alkohol så sent som möjligt, att det ska finnas en nolltolerans mot droger och narkotika och att man ska begränsa användandet av tobak i så hög utsträckning som möjligt. Det finns dessutom inskrivet i läroplanen att rektorn för varje skola i landet har ”ett särskilt ansvar” för att eleverna delges riskerna med alkohol, tobak och droger i undervisningen. Trots det är ANT-undervisningen ofta det första som får stryka på foten när skolors budget stramas åt.woman-918616_640

En undersökning av landets lärarutbildningar visar att man inte lägger stor vikt vid ANT där heller. Det finns inte på någon av de 24 utbildningarna en kurs som helt ägnas åt ANT. Istället svarar de ansvariga för utbildningarna att det finns med ”som ett inslag” i undervisningen, eller att det är ”inbakat”. Vissa utbildningar har gjort tydligare försök – på Luleå Tekniska Universitet var ANT-utbildningen tidigare ett tillval, men den fick läggas ned på grund av att för få sökte kursen.

Trots att det alltså verkar finnas en bristande kompetens hos lärarna och en ibland bristande vilja från skolornas ledning att satsa på ANT, finns behovet av utbildningen och viljan hos eleverna att lära sig. Det bevisas av att ideella organisationer som Insamlingsstiftelsen Choice, som bland annat arbetar för förbättrad hälsa bland ungdomar, hela tiden får fler uppdrag att undervisa i ANT i skolor. Choice samarbetar med läkarstudenter från hela Sverige, som åker ut till klasserna och undervisar. Under vårterminen 2015 undervisade studenterna 200 procent fler klasser än förra året. Mer insatser behövs från lärare och skolledningar för att denna kunskap ska komma fram till alla elever. T.ex. kan man starta en hemsida för att få ut denna kunskap.

elastik