Tobak är inkörsporten till droger

Tobak är en inkörsport till illegala droger, som cannabis. Den forskning som gjorts på området påvisar ett direkt orsakssamband mellan tobaksbruk och användningen av cannabis.

En intressant aspekt är huruvida legalisering av cannabis eventuellt skulle komma att minska antalet tobaksbrukare och därmed antalet drogmissbrukare? Tobak och alkohol är droger bland andra droger som läkemedel och cannabis.

 

Hjärnans kemi
Helt klart är tobaksbruk vanebildande och anses påverka hjärnans belöningssystem på två olika sätt. Dels blir brukaren stimulerad samtidigt som ett visst lugn infinner sig. Hur är detta möjligt? Den lugnande funktionen av nikotin anses uppkomma i det limbiska systemet, hjärnans huvudsakliga centrum för känslor. Den stimulerande effekten som sker i hjärnbarken tycks emanera från den så kallade retikulära formationen i förlängda ryggmärgen. Måhända ör det denna samtidiga effekt som förklarar utbredningen av tobaksmissbruk. Något annat än tobaksmissbruk kan det knappast handla om, även om just den här drogen är legaliserad. Annars kan hjärnbalken få både stimulering och spänning på företagsevent i Stockholm.Tobak är inkörsporten till droger 11

 

Socialt & genetiskt arv
Sannolikt handlar risken för en individ att börja missbruka droger, oavsett det handlar om tobak eller andra droger, om bakomliggande faktorer som vederbörandes sociala och genetiska arv. En intressant fråga är om bruket av tobak initialt påverkar arvsmassan, den genetiska koden för framtida generationer och att det därför förekommer markörer för förhöjd risk för missbruk av både tobak och cannabis hos en och samma individ.

 

Stegvis utveckling
Man bör vara medveten om att användning av droger är något som stegvis utvecklas hos ungdomar. Tobaksrökning är inkörsporten till alla former av missbruk. Ofta med en gradvis tillvänjning till nikotinet och de övriga omkring 4000-8000 farliga ämnen som tjära och skadliga gaser som ingår i en enda inhalering från en cigarett. De här farliga och cancerframkallande kemikalierna går direkt in i kroppen och tas upp i blodomloppet via de fina blodkärlen i lungorna. Sammantaget påverkas en tobaksrökares lungor, blodkärl och organ på ett mycket ohälsosamt sätt. Det gäller även snusare om än lungorna inte påverkas i samma stora utsträckning som hos en rökare.

Det bästa tipset är att förmå ungdomar att avhålla sig från att ens prova på rökning. Ett tips är att de skriver ett avtal med sig själva om att låta bli att pröva på vare sig tobak, alkohol eller andra droger fram till 21-årsdagen.

elastik